Dyplomowanie 2014-2015 > Wydarzenia > 2007.12.14 Seminarium „Projektowanie klastrów w regionie łódzkim”

2007.12.14 Seminarium „Projektowanie klastrów w regionie łódzkim”


W dniu 14 grudnia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej odbyło się seminarium zorganizowane przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. poświęcone problematyce klastrów, w tym znaczenia dla gospodarki regionu branżowych inicjatyw klajstrowych. Spotkanie było organizowane w ramach programu LORIS PLUS. W pierwszej części seminarium uczestnicy zaprezentowali problematykę klastra w formie referatów. W ujęciu chronologicznym poruszono następujące zagadnienia:
• Miejsce klastrów w koncepcji Regionalnej Strategii Innowacji LORIS - Maciej Bienkiewicz, Kazimierz Kubiak,
• Formy powiązań pomiędzy organizacjami w formule klastra – prof. dr hab. Andrzej Pomykalski,
• Metodologia tworzenia i funkcjonowania klastra „produktowego” – Kazimierz Brzeszczyński,
• Rodzaje klastrów możliwych do stworzenia w regionie łódzkim ze względu na strukturę branżową i formę powiązań między instytucjonalnych – dr Bogdan Mazurek,
• Znaczenie dla regionu klastra tekstylnego - – prezes Rady Nadzorczej Polmo S.A Włodzimierz Węglarczyk,W trakcie dyskusji prezes Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” Cezary Kołota, zdefiniował uwarunkowania powołania klastra owocowo-warzywnego i jego znaczenie dla rozwoju regionu. Przedmiotem dalszej części dyskusji było znaczenie dla funkcjonowania klastra działań kooperacyjnych i koordynacyjnych oraz czy można mówić o klastrze „dystrybucyjnym”, który był przedmiotem referatu wygłoszonego przez dr Bogdana Mazurka. Zabierający w tych kwestiach głos wiceprezes PSB oddział Wieluń, stwierdził, iż przysłuchując się dyskusji i wygłoszonym referatom uważa, iż sieć PSB spełnia wszystkie podstawowe kryteria klastra. W jego odczuciu można w ujęciu praktycznym mówić o tworzeniu w regionie klastrów „dystrybucyjnych. Ponadto, jego zdaniem, warunkiem stworzenia i funkcjonowania klastra jest powołanie silnej instytucji koordynującej działania w ramach klastra. Tą opinię potwierdził wiceprezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowe współzałożyciel klastra medialnego. Istniejące problemy z jego funkcjonowaniem są przede wszystkim wynikiem braku w jego strukturach silnej instytucji odpowiedzialnej za działania w ramach klastra i koordynację działań pomiędzy jego uczestnikami. Z kolei Marcin Nowacji przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego uważa, iż dla rozwoju gospodarki regionu istotne znaczenie ma rozwój powiązań kooperacyjnych. Ten punkt widzenia ma mieć swoje odzwierciedlenie w kryteriach oceny merytorycznej projektów aplikujących o wsparcie z III osi priorytetowej RPO 2007-2013.

Galeria zdjęć ze spotkania


Opracował
Dr Bogdan Mazurek

Zdjęcia
Dr Grzegorz Szymański