Regulamin

Regulamin


Serwis internetowy kem.p.lodz.pl obsługiwany przez Zakład Innowacji i Marketingu, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej,

90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266 NIP - 727 002 18 95 REGON – 000001583

Kontakt kemkat@p.lodz.pl


Osoby i firmy korzystające z serwisu kem.p.lodz.pl akceptują warunki regulaminu wymienione poniżej.

Definicje
Serwis internetowy kem.p.lodz.pl – zwany jest dalej serwisem kem.p.lodz.pl
Zakład Innowacji i Marketingu, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266 NIP - 727 002 18 95 REGON – 000001583 zwana jest dalej usługodawcą
Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z serwisu kem.p.lodz.pl zwana jest dalej: usługobiorcą
Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu kem.p.lodz.plzwany jest dalej: regulamin

Oferowane usługi
W serwisie kem.p.lodz.pl przedstawioną są informacje skierowane tylko do studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Przedstawione informacje na stronach serwisu kem.p.lodz.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Usługodawca zastrzega możliwość popełniania błędów i możliwość zmiany oferty w każdej chwili bez podania przyczyny.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
Do korzystania z usługi konieczne jest korzystanie z przeglądarki internetowej z obsługą Cookies, Html, xHTML, Javascript, PNG, zalecane jest korzystanie z przeglądarki Firefox w wersji co najmniej 3.0

Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym
Użytkownik korzysta z serwisu kem.p.lodz.pl wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu do przygotowania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.


Tryb postępowania reklamacyjnego
Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu kem.p.lodz.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Jednakże usługodawca nie gwarantuje możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron serwisu kem.p.lodz.pl ze względów technicznych. W przypadku postępowania reklamacyjnego użytkownik powinien w ciągu 1 godziny od powstałego zdarzenia poinformować usługodawcę drogą elektroniczną o zaistniałej sytuacji. Przedstawiając dokładną informację dotyczącą zaistniałej sytuacji.

Postanowienia końcowe
Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania udostępniania Serwisu kem.p.lodz.pl w każdym czasie. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu 19.11.2009