Dyplomowanie 2014-2015 > Publikacje > 2013

2013

A. Monografie

Monografie w jęz. angielskim

 • Agnieszka Izabela Baruk, Offerers’ Relations with Customers, Lambert, w. 22cm, Saarbrucken 2013, so 86

Monografie w jęz. polskim

 • Robert Blażlak, Konstanty Owczarek, Modele Transferu Technologii, Łódź 2013, Politechnika Łódzka, s 231. ISBN 978-83-7283-574-1

 • Bogdan Mazurek, Regionalne modele komercjalizacji i rozwoju produktu na poziomie organizacji gospodarczych, s320, w23,5. Łódź 2013, Politechnika Łódzka,, isbn 978-83-7283-566-6

 • Grzegorz Szymański, Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Łódź 2013, Politechnika Łódzka, ISBN 978-83-7283-521-7

  F - Rozdziały w książkach (w monografiach)


F - Rozdziały w książkach (w monografiach)


 • Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, red Zbigniew E. Zieliński, WYdawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2012

  • Agnieszka Izabela Baruk, Działy personalne w przedsiębiorstwach w Polsce i ich znaczenie, s 303-311

 • Współczesne przedsiębiorstwo Teoria i praktyka, red Agnieszka Sopińska, Oficyna SGH, Warszawa 2012

  • Agnieszka Izabela Baruk, Działania podejmowane przez detalistów w kontekscie zasad marketingowej orientacji holistycznej, s329-339

 • Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania, red. Jan Pyka, Katowice 2012, wyd TNOIK,

  • Agnieszka Izabela Baruk, Tomasz M. Gruszecki, Monika M. Grugała-Kania, Wiedza Klientów jako kluczowy zasób rynkowy współczesnych przedsiębiorstw, s15-24

 • Determinanty potencjału rozwojowego organizacji, red. Adam Stabryła, Krzysztof Woźniak, Krakó 2012,wyd Mfiles.pl

  • Agnieszka Izabela Baruk, Oczekiwania pracobiorców wobec przyszłych pracodawców, s227-246

 • Technologie Informacyjne w funkcjonowaniu organizacji, red Leszek Kiełtyka, so 614, w.24, wyd. Dom Organizatora, Toruń 2013,

  • Grzegorz Szymański, Identyfikacja formy reklamy internetowej polskich sklepów internetowych w obszarze sprzedaży książek, s429-439

 • Osiągniecia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. Stefan Lachiewicz, Bogdan Nogalski, Kulwers, Warszawa 2010, w 21

  • Andrzej Pomykalski, Zarządzanie Procesem Innowacji. Wybrane kierunki badawcze, s.311-335

 • Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju innowacji, red. Anna Maria Lis, Grzegorz Zieliński, WYdawnictwo Politechniki Gdańskiej, gdańsk 2013, so135, w 24

  • MIrella Barańska--Fischer, Wybrane determinanty marketingowego zarządzania jakością usług administracji publicznej wspierajacej rozwój innowacji, s 113-122

 • Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych,  red Zbigniew E. Zieliński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2013, tom 1,

  • Agnieszka Izabela Baruk, Marketing personalny w opiniach jego adresatów, s 305-314

 • Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości, red. Adam Nowicki, Dorota Jelonek, Częstochowa 2013, so 225, w25cm,

  • Grzegorz Szymański, Technologia informacyjna kluczową determinantą popularyzacji handlu internetowego w Polsce, s19-28

 • Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, red Jan Brzóska, Jan Pyka, Katowice 201, Sciencific Society for Organization and Management Division in Katowice

  • Agnieszka Izabela Baruk, Tomasz M. gruszecki, Znajomość nabywców jako podstawa zarządzania ich doświadczeniem, s 254-261


F. Rozdziały w książkach (w monografiach w jęz. ang.)

 • Information Technologies in Organizations, red. L. Kiełtyka, Wydawnictwo Dom Organizatore, Toruń 2013, s.o 172  ISBN 978-83-7285-691-3

  • Piotr Józwiak, Business Intelligence in Innovation Activities, s57-62 W: [Information Technologies in Organizations, red. L. Kiełtyka, Wydawnictwo Dom Organizatore, Toruń 2013, s.o 172  ISBN 978-83-7285-691-3]

 • Marketing trends in theory and practice, ed Stefan Hittmar, Institute of Management, Zilina 2013

  • Agnieszka Izabela Baruk, The choosen aspects of dysfunctions in the contemporary  marketing - unethical activities of food producers, s 13-15

 • Management science in transition period in South Africa and Poland, red Janusz Teczke, Nic Terblanche, Kraków 2013, Drukarnia GS,

  • Sebastian Bakalarczyk, Innovativeness of Organization as a challange of 21st century, s405-424

 • Global Economics: past, Present and Future, Difin, Athens 2013, red. Irena k. Hejduk, Sebastian Bakalarczyk,

  • Sebastian Bakalarczyk, Technological Banking Innovation, s 82-98
K. Publikacja w czasopiśmie wydanym za granicą (jęz ang.)

 • Andrzej Pomykalski, Przemysław Pomykalski, Integration Process in managing innovations in a region, Management 2013, vol 17, no1, s46-55

K. Publikacja w czasopiśmie wydanym w Polsce

 • Andrzej Pomykalski, Innowacyjność w rozwoju organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej z53, nr 1148, 2013, s5-15,

 • Piotr Józwiak, Modele serwisów otwartych innowacji, Studia ekonomiczne regionu łódzkiego, Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce, Wydanie Specjalne PTE 2012, s.563-571, ISSN 1897-7480

 • Piotr Józwiak, Grywalizacja w crowdsourcingu, Gamification in crowdsourcing, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie, Nr 1154, z55, 2013 p.216-220, ISSN 0137-2599

 • Grzegorz Szymański, Paweł Rosiński, Rozwój sklepów internetowych w Polsce w warunkach ogólnoświatowego kryzysu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług nr 98, nr 725, s 359-373

 • Grzegorz Szymański, Arkadiusz Kowalski, Rola aplikacji reklamowych Facebooka we współczesnych strategiach marketingowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica nr 31, nr 740, 2012, p 263-276

 • Grzegorz Szymański, Nastawienie młodzieży polskiej do reklam, Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe nr 747, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 28, 2013, s53-62,

 • Agnieszka Izabela Baruk, Poziom etyki handlowców w kontekscie ich postrzegania przez nabywców finalnych, Problemy Zarządzania vol 10 nr 1 (35), s67-84 2012

 • Agnieszka Izabela Baruk, Poziom obsługi klienta jako determinanta lojalności zakupowej wobec detalisty, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec tom 1, 2012, s200-208

 • Agnieszka Izabela Baruk, Orientacja marketingowa a kształtowanie potencjału społecznego przedsiębiorstwa, Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik 2012m tom 1, s343-351

 • Agnieszka Izabela Baruk, Aspiracje potencjalnych pracowników w świetle badań empirycznych, Humanizacja Pracy, nr 6(270), Płock 2012,s25-41

 • Agnieszka Izabela Baruk, Motywowanie polskich pracowników a założenia marketingu personalnego,Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy, Zeszyty Naukowe wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012,s 11-19

 • Agnieszka Izabela Baruk, Anna Iwanicka, Oczeekiwania nabywców finalnych jako stymulator ich potencjału marketingowego , s 45-54, Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie Finanse i Marketing, nr 9(58) 2013

 • Agnieszka Izabela Baruk, Miopia detalistów w kontekscie koncepcji zarządzania wiedzą o kliencie i wiedzą klienta, Nowe trendy w dystrybucji  produktów żywnościowych, Zeszyty Naukowe , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012, nr 237, s11-20

 • Agnieszka Izabela Baruk, Specyfikacja działań motywujących stosowanych wobec polskich pracowników, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 241, Wrocław 2011, s 437-446

 • Agnieszka Izabela Baruk, Marketingowe podejscie w działalności personalnej w opiniach potencjalnych pracowników, Zarządzanie i finse, vol 11, nr 4, part 2, s 25-39

 • Agnieszka Izabela Baruk, Partner czy petent - rzczywista rola współczesnego nabywcy,  Handel wewnętrzny, maj-czerwiec 2013, nr 3, tom 2, s27-33

 • Agnieszka Izabela Baruk, Rola jakości obsługi klienta w kształtowaniu lojalności nabywców, Problemy jakości, nr1, 2013, s22-27

 • Agnieszka Izabela Baruk, Jakość relacji łączących oferentów z nabywcami, Problemy jakości, nr5, 2013, s43-49

 • Agnieszka Izabela Baruk, Działania marketingowe producentów żywności w konteksice budowania relacji z nabywcami, Marketing i rynek nr6/2013, s29-37

 • Agnieszka Izabela Baruk, Zmiany oczekiwań młotych pracowników wobec pracodawców w latach 2009-2012, Przegląd organizacji 4/2013, s 27-32

 • Agnieszka Izabela Baruk, Relacje wewnątrz organizacyjne w opiniach pracowników, Acta universitatis lodziensis, Folia Oeconomica 282, Lódź 2013, s33-42

 • Iwona Wilk, Małgorata KEck-Wilk, Preferencje konsumenta na rynku usług ekoagroturystycznych w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i marketing, nr 9(58) 2013, s 612-621

 • Grzegorz Szymański, Innowacyjne narzędzie w polskim handlu internetowym, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, nr31 (776), Szczecin 2013, s365-374

 • Małgorzata Golińska-Pieszyńska, Skłonność do Innowacyjności i główne ograniczenia procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach wobec wyzwań współczesności, s67-75, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1143, Organizacja i Zarządzanie nr 48, 2012

 • Mirella Barańska-Fischer, Współpraca administracji publicznej, nauki i biznesu dotycząca kreowania wizerunku regionu jako środowiska proinnowacyjnego - aspekty marketingowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 775, Problemy zarzadzania, finansów i marketingu nr 30, s11-26

K. Publikacja w czasopiśmie wydanym w Polsce (jęz ang)


 • Sebastian Bakalarczyk, Longstaff-Schwartz Model ANd Facility Pricing in  Management - Financial Analysis and Data Solutions,s105-119, Organizacja i Zarządzanie, nr 3(19), WYdawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013

 • Małgorzata Golińska-Pieszyńska, Contemporary Innovative Practices in a regional context of the Łódź region, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Regional Economy in Theory and Practice, nr 286,2013 s.259-266

 • Ewa Grandys, Andrzej Grandys, The Polish Market for Seasonal Products - the Apparel Segment, Fibres&Textiles in Eastern Europe, VOl 21 nr 6(102) Nov/Dec 2013, s 1215 (lista filadelfijska)

 • Agnieszka Izabela Baruk, The role of personal marketing in forming the image of science organization,  Marketing of Sciencific and Research Organizations 5, Transactions of the Institute of Aviation nr 226, Warszawa 2012, s 71-87

 • Agnieszka Izabela Baruk, Anna Iwanicka, Tomasz Gruszecki, Customer Knowledge Management as a catalyst for Success in Niche Market, Organizacja i zarzadzanie, nr 2(18) Gliwice 2012,  s139-159


Materiały Konferencyjne publikacja w języku angielskim

 • Piotr Józwiak, Chief Innovation Officer (CInO) - Role and Task of Innovation Executive, s 15-17, BBK 65,9 (2POC) w: red.Grekowa G.I, Kuzmin A.W, Rudenko K.A, Ekonomicheskije Koncepty XXI Wieka: ot teorii k praktikie, RIS Novgu 2012.
 • Sebastian Bakalarczyk, Managing of Credit Derivatives, CLC 2012: Carpatian Logistics Congress, Tanger 2012, s 349-355
 • Przemysław Pomykalski, Changes in Corporate R&D Spending from 2006 to 2010: Implications of Financial Crisis, CLC 2012: Carpatian Logistics Congress, Tanger 2012, s.314-321
 • Sebastian Bakalarczyk, Riski in the Internet Banking Service, Managing and modelling of financial risk 6th international sciencific conference, Procedings part 1, Ostrava 2012, p 11-21
 • Przemysław Pomykalski, Companies financing structure in Poland 2006-2010, Managing and modelling of financial risk 6th international sciencific conference, Procedings part 1,Ostrava 2012, p 511-517
 • Przemysław Pomykalski, Impact of innovation type in nanotechnology on Strategy and value creation, 537-541, Conference procedings Nanocon 2012, Tanger
 • Sebastian Bakalarczyk, Financial aspects of nanotechnology innovation of the Polish company ABC, p. 526-530, Conference procedings Nanocon 2012, Tanger
 • Ryszard Grądzki, Sebastian Bakalarczyk, Przemysław Pomykalski, Metallurgical Industry Risk Management, Metal 2013, 22nd International conference on metallurgy and materials, Conference procedings, Brno 2013, Tanger Ltd, s 1892-1896
 • Przemysław Pomykalski, Changing Financial Ratios of Basic Metals Manufacturing Companies in Poland, Metallurgical Industry Risk Management, Metal 2013, 22nd International conference on metallurgy and materials, Conference procedings, Brno 2013, Tanger Ltd, s1801-1804
 • Sebastian Bakalarczyk, Managing Innovation in Metallurgy, Metallurgical Industry Risk Management, Metal 2013, 22nd International conference on metallurgy and materials, Conference procedings, Brno 2013, Tanger Ltd, s1790-1794