Dyplomowanie 2014-2015 > Pracownicy > Procedura - zdarzenia losowe

Procedura - zdarzenia losowe


Procedura postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ.


Pracownik ma obowiązek:

• powiadomić sekretariat jednostki organizacyjnej o zwolnieniu lekarskim w dniu jego rozpoczęcia lub wcześniej, aby możliwe było ustalenie zastępstw oraz przekazanie informacji studentom o przyczynie braku zajęć,

• dostarczyć zwolnienie lekarskie do sekretariatu jednostki ( najpóźniej w czasie 7 dni od daty zaistnienia, wliczając w to soboty i niedziele) w celu wprowadzenia do ewidencji i wstawienia pieczątki katedry na odwrocie dokumentu przed oddaniem do Działu Kadr,

• powiadomić studentów o absencji chorobowej poprzez: sekretariat, stronę internetową (ogłoszenia bieżące od nauczycieli akademickich), starostę roku, dziekanat, portiernię budynku w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, ZOD –Sieradz, ZOD–Bełchatów.


Jednostka organizacyjna ma obowiązek:

• wstawienia pieczątki jednostki wraz z wpisem stopnia naukowego pracownika na odwrocie zwolnienia lekarskiego,

• prowadzenia ewidencji zwolnień lekarskich pracowników,

• sporządzenia osobowego wykazu zastępstw w przypadku absencji chorobowej pracownika lub przy braku możliwości ustalenia zastępstwa, zgłoszenia pracownikowi dziekanatu odpowiedzialnemu za obsługę obciążeń dydaktycznych zaistniałych sytuacji tj.:
    - terminów zwolnień lekarskich pracowników,
    - terminów odpracowanych zajęć,