Dyplomowanie 2014-2015 > Obszary tematyczne prac dyplomowych magisterskich i licencjackich w języku polskim

Obszary tematyczne prac dyplomowych magisterskich i licencjackich w języku polskimPROF. DR HAB. ANDRZEJ POMYKALSKI

Zarządzanie i planowanie marketingowe

Strategie marketingowe

Analiza rynku i badania rynku

Analiza klienta

Innowacje i przedsiębiorczość

Sponsoring, Public Relations, Clienting

Marketing usług handlowych

Zarządzanie innowacjami

Zarządzanie wiedzą


PROF. NADZ. DR HAB. AGNIESZKA IZABELA BARUK

- Poziom etyki w kształtowaniu wizerunku detalisty i jego oferty.

- Poziom etyki w kształtowaniu wizerunku producenta wyrobów konsumpcyjnych.

- Poziom etyki pracodawcy w kształtowaniu jego wizerunku na zewnętrznym i    

  wewnętrznym rynku pracy.

- Zakres wykorzystywania nowoczesnych koncepcji marketingowych przez    

  współczesnych oferentów. 

- Poziom obsługi klienta w kształtowaniu lojalności zakupowej nabywców finalnych  

  wobec detalistów.

- Otoczenie handlowe punktu sprzedaży detalicznej w kształtowaniu lojalności  

  zakupowej nabywców finalnych.

- Atmosfera handlowa w punkcie sprzedaży detalicznej w kształtowaniu lojalności 

  zakupowej nabywców finalnych.


DR SEBASTIAN BAKALARCZYK

Innowacje bankowe

Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, jednostek samorządu terytorialnego

Metody szacowania ryzyka w bankowości

Bankowość elektroniczna

Bankowość inwestycyjna

Inżynieria finansowa

Rynki finansowe

Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego

Modele współpracy banków w ramach UE


DR MIRELLA BARAŃSKA-FISCHER

­ Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie - Instrumenty marketingu - mix w  teorii i praktyce zastosowań

­ Zarządzanie nowym produktem w przedsiębiorstwie – od rozwoju do rynkowej komercjalizacji (I faza CŻP)

­ Zarządzanie wybranymi elementami struktury produktu - marką, jakością, opakowaniem (ujęcie  marketingowe)

­ Marketing innowacji, Marketing usług, Marketing terytorialny, Marketing organizacji non-profit, Marketing mody, Marketing zdrowia, Marketing w handlu

­ Marketing usług (np. turystycznych, hotelarskich, pielęgnacyjno – kosmetycznych, zdrowotnych, edukacyjnych) 

Kreatywność i innowacyjność współczesnych organizacji – ich droga do sukcesu

­ Zarządzanie sprzedażą - nowoczesne techniki sprzedaży (praktyczna ich implementacja w wybranych firmach)

­ Rynkowe zachowania i zwyczaje nabywców w wybranych obszarach rynku globalnego – charakterystyki porównawcze

­ Badania marketingowe jako źródło wiedzy o rynku i jego potrzebach - metody i obszary zastosowań  (np. O akceptacji nowości rynkowych i zwyczajach zakupowych, Badanie trendów rynkowych zachowań nabywców, Badania akceptacji nowoczesnych placówek handlowych)

­ Rozwój MSP w regionie łódzkim – o współpracy administracji publicznej i biznesu w regionie łódzkim

­ Współpraca nauki, biznesu i administracji publicznej na potrzeby rozwoju regionu łódzkiego


 Dla prac inżynierskich

- Projektowanie innowacyjnych produktów - od generowania idei do rynkowej    

  komercjalizacji

- Innowacje - od pomysłu do rynkowego cyklu życia 

- Proces rozwoju nowych produktów - ujęcie techniczne i marketingowe


DR ROBERT  BLAŻLAK

Strategie marketingowe 

Planowanie marketingowe

Efektywność działań marketingowych

Zarządzanie marketingiem

Zarządzanie marką

Innowacje i zarządzanie innowacjami

Zarządzanie procesami biznesowymi

Strategia finansowania przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym


DR INŻ. MAŁGORZATA GOLIŃSKA-PIESZYŃSKA

Zarządzanie i planowanie marketingowe

Polityka produktu

Marketing mix dla potrzeb firmy

Strategie marketingowe przedsiębiorstw

Promocja marketingowa

Analiza klienta

Konkurencyjność przedsiębiorstw

Informacje i badania marketingowe

Zachowanie konsumentów na rynku

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie wiedzą


DR ANDRZEJ GRANDYS

E-marketing (modele, strategie, rozwiązania praktyczne)

E-business (modele, strategie, rozwiązania praktyczne)

Badania marketingowe on-line

Bankowość elektroniczna, w tym: bankowość internetowa, bezpieczeństwo transakcji elektronicznych

Wsparcie technologią informacyjną zarządzania (systemy, projektowanie, zastosowania)

Społeczne skutki rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Globalizacja w związkach z technologią informacyjną (outsourcing, offshoring, ekonomiczne skutki globalizacji, przepływ technologii IT)

Systemy Business Intelligence, Business Process Management


Dla prac inżynierskich

- Rozwiązania (projekty) IT jako element zmian organizacyjnych w SME,

- Ocena efektywności zastosowań IT,

- Projekty rozwiązań biznesowych w obszarze e-biznes, e-commerce,

- Praktyczne aspekty wdrożeń systemów IT.DR INŻ. PIOTR  JÓZWIAK

­ Zarządzanie marketingiem z uwzględnieniem rozwiązań internetowych

­ Marketing przemysłowy (Business to Business) z wykorzystaniem rozwiązań internetowych Marketing w wyszukiwarkach internetowych 

­ Modelowanie procesów biznesowych 

­ Zarządzanie procesami innowacyjnymi


Dla prac inżynierskich 

­ Projektowanie procesów marketingowych w organizacjach

­ Projektowanie aplikacyjny rozwiązań marketingowych

­ Praktyczne rozwiązania kampanii reklamowych w internecie

­ Planowanie rozwiązań marketingu internetowego w organizacjachDR MAŁGORZATA KECK-WILK

­ Marketing w firmie (elementy marketingu-mix)

­ Promocja w aktywności rynkowej firmy

­ Promocja miasta lub gminy

­ Reklama oferty firmy

­ Wizerunek firmy na rynku

­ Zarządzanie sprzedażą

­ Ekologiczne aspekty rynkowej działalności firmy


DR BOGDAN MAZUREK

Zarządzanie marketingowe

Wpływ dostępnych form pomocy publicznej na efektywność gospodarowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Strategie promocji regionalnej marki produktu

Wpływ finansów firmy na budżet marketingowy

Badania marketingowe

Planowanie marketingowe jako podstawowe narzędzie oceny efektywności działań inwestycyjnych przedsiębiorstwa

Kreowanie marki nowego produktu

Strategia rozwoju firm sektora MSP

Analiza efektywności projektów inwestycyjnych firm sektora MSP


DR KONSTANTY OWCZAREK

- Zarządzanie kreatywnością i innowacją w organizacji.

- Logistyka dystrybucji w przedsiębiorstwie.

- Dystrybucja w handlu elektronicznym.

- Infrastruktura logistyczna.DR PRZEMYSŁAW POMYKALSKI

Analiza projektów inwestycyjnych

Venture capital i private equity

Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw

Marketing usług finansowych

Wycena przedsiębiorstw

Analiza finansowa przedsiębiorstw

Fuzje i przejęcia

Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej

Finansowanie ze środków Unii EuropejskiejDR JERZY SOCHA

- Kontroling jako narzędzie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem.

- Wykorzystanie analizy SWOT w zarządzaniu.

- Zarządzanie płynnością finansową jednostek gospodarczych.

- Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego.

- Wykorzystanie badania i analizy rynku w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

- Zarządzanie źródłami finansowania podmiotów gospodarczych.

- Strategie zarządzania i finansowania aktywów obrotowych.

- Wykorzystanie analizy ekonomiczno-finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.


DR INŻ. GRZEGORZ SZYMAŃSKI

- E-commerce – marketing, innowacje, analiza rynku.

- E-learning – system nowoczesnego kształcenia

- Technologia internetowa w systemach zarządzania innowacjami

- Komputerowe wspomaganie reklamy

- E-promocja, analiza i strategia

- Badania marketingowe

- Innowacyjne aspekty marketingu


Dla prac inżynierskich

- Budowa i zarządzanie sklepem internetowym na przykładzie platformy Os Commerce.

- Projektowanie oraz ocena skuteczności internetowych kampanii reklamowych.

- Projektowanie systemów nauczania na odległość z wykorzystaniem platformy Moodle.

- Budowa serwisów internetowych za pomocą systemów zarządzania treścią CMS.

- Systemy zarządzania wiadomościami e-mail jako narzędzia komunikacji z klientami.

- Systemy wspomagania badań marketingowych.DR INŻ. MARIA  WOŹNIAK-MALCZEWSKA

Zarządzanie innowacjami 

Rozwój i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Zarządzanie w sektorze biotechnologii

Otoczenie prawne przedsiębiorstw

Przedsiębiorczość

Marketing międzynarodowy

Zarządzanie międzykulturowe

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w UE