Dyplomowanie 2014-2015 > Dyplomowanie 2013-2014 > W języku polskim

W języku polskim


PROF. DR HAB. ANDRZEJ POMYKALSKI
Zarządzanie i planowanie marketingowe
Strategie marketingowe
Analiza rynku i badania rynku
Analiza klienta
Innowacje i przedsiębiorczość
Sponsoring, Public Relations, Clienting
Marketing usług handlowych
Zarządzanie innowacjami
Zarządzanie wiedzą

PROF. NADZ. DR HAB. AGNIESZKA IZABELA BARUK
- Poziom etyki w kształtowaniu wizerunku detalisty i jego oferty.
- Poziom etyki w kształtowaniu wizerunku producenta wyrobów konsumpcyjnych.
- Poziom etyki pracodawcy w kształtowaniu jego wizerunku na zewnętrznym i wewnętrznym rynku pracy.
- Zakres wykorzystywania nowoczesnych koncepcji marketingowych przez współczesnych oferentów. 
- Poziom obsługi klienta w kształtowaniu lojalności zakupowej nabywców finalnych wobec detalistów.
- Otoczenie handlowe punktu sprzedaży detalicznej w kształtowaniu lojalności zakupowej nabywców finalnych.
- Atmosfera handlowa w punkcie sprzedaży detalicznej w kształtowaniu lojalności   zakupowej nabywców finalnych.

DR SEBASTIAN BAKALARCZYK
Innowacje bankowe
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, jednostek samorządu terytorialnego
Metody szacowania ryzyka w bankowości
Bankowość elektroniczna
Bankowość inwestycyjna
Inżynieria finansowa
Rynki finansowe
Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego
Modele współpracy banków w ramach UE

DR MIRELLA BARAŃSKA-FISCHER
Instrumenty polityki marketingowej firmy (marketing mix)
Produkt jako instrument polityki marketingowej firmy
Rozwój i wprowadzanie na rynek nowych produktów
Metody, techniki nowoczesnej sprzedaży; zarządzanie procesami sprzedaży
Planowanie marketingowe, strategie marketingowe
Marketing innowacji
Marketing terytorialny, wybrane aspekty marketingu usług (np. turystycznych, hotelarskich)
Badania marketingowe jako źródło wiedzy o rynku i baza decyzyjna przedsiębiorców
Badania rynkowe i marketingowe – podstawowe metody i obszary zastosowań
Zachowanie nabywców  na rynku – implikacje dla marketingu

Dla prac inżynierskich
- Projektowanie innowacyjnych produktów - od generowania idei do rynkowej komercjalizacji
- Innowacje - od pomysłu do rynkowego cyklu życia 
- Proces rozwoju nowych produktów - ujęcie techniczne i marketingowe

DR ROBERT  BLAŻLAK
Strategie marketingowe 
Planowanie marketingowe
Efektywność działań marketingowych
Zarządzanie marketingiem
Zarządzanie marką
Innowacje i zarządzanie innowacjami
Zarządzanie procesami biznesowymi
Strategia finansowania przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym

DR INŻ. MAŁGORZATA GOLIŃSKA-PIESZYŃSKA
Zarządzanie i planowanie marketingowe
Polityka produktu
Marketing mix dla potrzeb firmy
Strategie marketingowe przedsiębiorstw
Promocja marketingowa
Analiza klienta
Konkurencyjność przedsiębiorstw
Informacje i badania marketingowe
Zachowanie konsumentów na rynku
Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie
Zarządzanie wiedzą

DR ANDRZEJ GRANDYS
E-marketing (modele, strategie, rozwiązania praktyczne)
E-business (modele, strategie, rozwiązania praktyczne)
Badania marketingowe on-line
Bankowość elektroniczna, w tym: bankowość internetowa, bezpieczeństwo transakcji elektronicznych
Wsparcie technologią informacyjną zarządzania (systemy, projektowanie, zastosowania)
Społeczne skutki rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Globalizacja w związkach z technologią informacyjną (outsourcing, offshoring, ekonomiczne skutki globalizacji, przepływ technologii IT)
Systemy Business Intelligence, Business Process Management

Dla prac inżynierskich
- Rozwiązania (projekty) IT jako element zmian organizacyjnych w SME,
- Ocena efektywności zastosowań IT,
- Projekty rozwiązań biznesowych w obszarze e-biznes, e-commerce,
- Praktyczne aspekty wdrożeń systemów IT.

DR INŻ. PIOTR  JÓZWIAK
Prace licencjackie i inżynierskie
-e-marketing B2C i B2B
-Marketing w wyszukiwarkach internetowych
-Marketing WEB 2.0
-Modelowanie procesów biznesowych
-Technologie IT w procesach innowacyjnych

DR MAŁGORZATA KECK-WILK
Marketing w firmie (elementy marketingu-mix)
Promocja w aktywności rynkowej firmy
Promocja miasta lub gminy
Reklama oferty firmy
Wizerunek firmy na rynku
Zarządzanie sprzedażą
Ekologiczne aspekty rynkowej działalności firmy

DR BOGDAN MAZUREK
Zarządzanie marketingowe
Wpływ dostępnych form pomocy publicznej na efektywność gospodarowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Strategie promocji regionalnej marki produktu
Wpływ finansów firmy na budżet marketingowy
Badania marketingowe
Planowanie marketingowe jako podstawowe narzędzie oceny efektywności działań inwestycyjnych przedsiębiorstwa
Kreowanie marki nowego produktu
Strategia rozwoju firm sektora MSP
Analiza efektywności projektów inwestycyjnych firm sektora MSP

DR KONSTANTY OWCZAREK
E-gospodarka, e-biznes, e-handel
Innowacje a konkurencyjność MSP.
Innowacje w biznesie
Logistyka dystrybucji
Małe i średnie przedsiębiorstwo w Internecie
Marketing w Internecie
Przedsiębiorczość w biznesie
Sieci i łańcuchy dostaw
Sieci innowacji, klastry, Centra Zaawansowanych Technologii i ich rola we współczesnej gospodarce

DR PRZEMYSŁAW POMYKALSKI
Analiza projektów inwestycyjnych
Venture capital i private equity
Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw
Marketing usług finansowych
Wycena przedsiębiorstw
Analiza finansowa przedsiębiorstw
Fuzje i przejęcia
Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej
Finansowanie ze środków Unii Europejskiej


DR JERZY SOCHA
Źródła finansowania działalności bieżącej i rozwojowej podmiotów gospodarczych
Finanse jednostek samorządu terytorialnego
Strategie zarządzania i finansowania aktywów bieżących przedsiębiorstwa
Miary i czynniki kształtowania płynności finansowej firm
Bezrobocie, jego przyczyny i skutki
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej (analiza słabych i mocnych stron, szans 
i zagrożeń)
Wykorzystanie analizy ekonomiczno-finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

DR INŻ. GRZEGORZ SZYMAŃSKI
- E-commerce – marketing, innowacje, analiza rynku.
- E-learning – system nowoczesnego kształcenia
- Technologia internetowa w systemach zarządzania innowacjami
- Komputerowe wspomaganie reklamy
- E-promocja, analiza i strategia
- Badania marketingowe

Dla prac inżynierskich
- Budowa i zarządzanie sklepem internetowym na przykładzie platformy Os Commerce.
- Projektowanie oraz ocena skuteczności internetowych kampanii reklamowych.
- Projektowanie systemów nauczania na odległość z wykorzystaniem platformy Moodle.
- Budowa serwisów internetowych za pomocą systemów zarządzania treścią CMS.
- Systemy zarządzania wiadomościami e-mail jako narzędzia komunikacji z klientami.
- Systemy wspomagania badań marketingowych.

DR URSZULA URBAŃSKA
Analiza marketingowej działalności firmy
Wykorzystanie narzędzi marketingu mix przez wybraną firmę
Rynkowe zachowania nabywców
Cena jako instrument marketingu
Kształtowanie kanałów dystrybucji
Logistyka dystrybucji
Marketing przemysłowy
Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach handlowych (merchandising – mix)
Specyfika marketingu w sferze usług
Marketing organizacji non - profit

DR INŻ. MARIA  WOŹNIAK-MALCZEWSKA
Zarządzanie innowacjami 
Rozwój i wprowadzanie nowych produktów na rynek
Zarządzanie w sektorze biotechnologii
Otoczenie prawne przedsiębiorstw
Przedsiębiorczość
Marketing międzynarodowy
Zarządzanie międzykulturowe
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w UE